Kontakt

Ranč Mohykán
sídlo: Obrancov mieru 3015/41, 941 11 Palárikovo
IČO: 42 206 995
Registrovaného Ministerstvom vnútra SR, pod č. VVS/1-900/90-381 76
IBAN: SK35 0900 0000 00 5023015363
BIC: GIBASKBX

Ing. Silvia Ferenczi
mobil : +421 901 702 860